คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      
*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                 
*แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)                                       
*หลักการอุทกวิทยา                                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                              
*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     
*การสำรวจและวางโครงการ                                                                                          
*การวิเคราะห์โครงการและประเมินผลกระทบ                                                                       
*การวางแผน                                                                                                           
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*ควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                   
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                            
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา