คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                  
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*การจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร                                                                               
*ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                       
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                
*ความรู้ด้านสถิติและข้อมูลต่างๆ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                        
*แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ                                                                               
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์