คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562    
*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557          
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                          
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                              
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                               
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                                                 
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                
*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                
*ความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก                                            
*การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                          
*การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                                                       
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอ่านจับใจความ