คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                       
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518                     
*พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                                        
*พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562                                   
*พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542                                                                         
*พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543                                              
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา