คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 
*การบริหารจัดการน้ำ                                                                                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผล       
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                               
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                       
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3       .