คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                             
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                          
*แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร                                                                                 
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานธุรการ                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์