คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข                                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559                  
*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับที่ 4. พ.ศ. 2556                
*พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558                   
*การเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวด                                  
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.