คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ปี 63 BC-35548

270฿

รหัสสินค้า: KP-35548 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ปี 63 BC-35548 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผน                                                                                                           
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การขับเคลื่อนและการพัฒนา                                                                                         
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                 
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  
*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                
*ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป                                  
*การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                                   
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                      
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.