มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 พ.ย. 2563

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 พ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และอาศัย อานาจตามคำสังมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2544/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจไห้รอง อธิการบดีปฏีบัดีราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม