คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63 BC- 35487

280฿

รหัสสินค้า: KP- 35487 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63 BC- 35487 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      
*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                
*แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)                                       
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผน                                                                                                           
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์                                                                                                           
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     
*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                            
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.