ข้อสอบชีทราม POL2301 / PA210 / PS252 องค์การและการบริหารในภาครัฐ

54฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : 1/62 : S/61 : 1/61 :
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ