ข้อสอบชีทราม POL2301 / PA210 / PS252 องค์การและการบริหารในภาครัฐ

66฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63: S/62 : 1/62 ::
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด