ชุดสรุปคำบรรยาย POL 2107 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น

60฿

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย
+ บทที่ 1 บทนำ
+ บทที่ 2 รัฐ รากฐานของการเมืองเปรียบเทียบ
+ บทที่ 3 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) : ความหมายและที่มา
+ บทที่ 4 หัวข้อสำคัญพื้นฐานที่นักศึกษาควรจะต้องทราบ
+ บทที่ 5 แนววิเคราะห์ที่มักจะใช้ในการเมืองเปรียบเทียบ
+ บทที่ 6 หัวข้อสำคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
+ บทที่ 7 การเมืองเปรียบเทียบกับการพัฒนา
+ บทที่ 8 การเมืองเปรียบเทียบกับโลกาภิวัฒน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg