คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 63

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 63 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                 
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                           
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                  
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                     
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                     
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554                                                                                               
*ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                                   
*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                
*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               
*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                           
*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                             
*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                                            
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม