ข้อสอบชีทราม ANT 3053 (AN 353) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/60 : S/59 : S/58 : ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 120 ข้อ 4 ตัวเลือก
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg