กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -27 พ.ย. 2563

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -27 พ.ย. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนั้าจีดสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงนั้าจืด ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการและเงื่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ-ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บวิหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายใท้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบตราชการ แทนอชบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบรีหารพนักงานราชการ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยประมง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจึดสุพรรณบุรี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถชอและยื่นโบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักชิานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจึดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจึดสุพรรณบุรี เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมึอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035440257

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประมง