คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  ปี 63 BC-35463

280฿

รหัสสินค้า: KP-35463 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  ปี 63 BC-35463 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว                                                                                     
*ความรู้ทั่วไป                                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           
*นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                                                             
*พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                                 
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 4.                                                                 
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 5.