คู่มือเตรียมสอบนิติกร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              
*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                 
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง