คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ในการใช้ภาษาไทยและการใช้ ภาษาอังกฤษ                                                                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560       .                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                       
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                             
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                   
*การประสานงานและการบริการ                                                                             
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                      
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร