คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา  และ ด้านการใช้ภาษา                                                                                         
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                       
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                 
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                    
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                          
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                 
*หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจชุมชน                     
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ