คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ           
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                        
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                          
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                
*มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                             
*แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ