แนวข้อสอบปรนัย SOC 2033 การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม

80฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบปรนัย SOC 2033

ข้อสอบปรนัย (ช้อย) 100ข้อ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ติวเตอร์ท้วม PERFECT

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg