คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ (เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ)                               
*แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)
*การวิจัยและสถิติ
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล
*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ.
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์