ข้อสอบ ENG 2002 การอ่านตีความ ภาค 1/63 โดย ติวเตอร์กุ้ง

60฿

คำอธิบาย

ข้อสอบ ENG 2002
รวม  3 ภาค ชุดพิเศษ 1 , ชุดพิเศษ 2, และชุดพิเศษ 3
ทุกข้อทุเรื่องมีแปลพร ข้อสอบมีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดด้วยเทคนคิการตอบของติวเตอร์กุ้ง
มีเทคนิคการตอบ อย่างรวดเร็ว อ่า่นง่่าย สะดวก ทำข้อสอบได้สบายๆ