กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -16 พ.ย. 2563

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -16 พ.ย. 2563

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเอลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชบีนาถ หนองคาย จะดำเบีนการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร อาศัยอำนาจตามความไนช้อ ๕ ชองประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่ง กรมหม่อนไหมที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการ ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย งานบริหารทั่วไป หมู่ ๑๑ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0834032488

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมหม่อนไหม