คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                                   
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                             
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  
*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                                                    
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                                                
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การจัดการหลักสูตรการศึกษา                                                                                        
*แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษา                                                                                  
*การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                                
*แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                             
*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     
*สื่อการเรียนการสอน                                                                                                   
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                       
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              
*แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                    
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.