พิชิตข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช. ปี 63 BC-35432

270฿

รหัสสินค้า: KP-35432 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

พิชิตข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 63 BC-35432 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาส
สารบัญ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                                                       
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561   
*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)                         
*ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการปัองกันและปรามปรามการทุจริต             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                                                
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้า หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.  2563                        
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ. 2561                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                                                           
*การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย                                                                                                                            
*การวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต                                                                                                 
*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                                                    
*ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น                                           
* แนวข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                          
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล 2561                                     
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ  60                                                                                                                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 40                                                                                                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศ และระเบียบที่
*เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                             
*แนวข้อสอบ พรฎ บริหารบ้านเมืองที่ดี 46 และแก้ไข 62                                                                 
* แนวข้อสอบการวิเคราะห์และป้องกันการทุจริต                                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                 
*เจาะข้อสอบการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                  
*เจาะข้อสอบการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายและความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม และข้อสอบเกี่ยวกับแผน