คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการต่างประเทศ  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการต่างประเทศ  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ  
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                        
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                          
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                
*มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                             
*แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                        
*ระเบียบว่าด้วนการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                                    
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่1                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่2                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่3                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่4