คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                         
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                        
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การบริหารและพัฒนาองค์กร                                                                                         
*การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                           
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                              
*การจัดการการลงทุน                                                                                                  
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                          
*แนวข้อสอบ ด้านการลงทุน                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบริหารจัดการ                                                                           
*แนวข้อสอบ ด้านการวางแผน                                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์