คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word
*แนวข้อสอบ Microsoft Word
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
*การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์