คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                                                       
*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     
*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                              
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                          
*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน                                                                  
*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       
*สื่อการเรียนการสอน                                                                                                   
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                 
*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา