คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง  
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543           
*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. 2562                                                                                                               
*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562                                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                      
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544        
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น