คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ                                                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                     
*พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                                                
*การจัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                     
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป                                                                                    
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.