คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมํ๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม                                                                    
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                                                                   
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                       
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

*แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                  
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                            
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                       
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                          
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                              
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                               
*แนวข้อสอบสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย