ตำราเรียนม.ราม MK 304 (MKT3204) 46291 พฤติกรรมผู้บริโภค

81฿

คำอธิบาย

ตำราเรียนม.ราม MK 304 (MKT3204) 46291 พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 อิืทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 อิทธิพลส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ตอนที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้ ตอนที่ 6 ภาคผนวก