คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม                                                                        
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                              
*สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                                                                       
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                           
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย อาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           
*แนวข้อสอบ ( นิติกรรมและสัญญา)                                                                               
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                     
*แนวข้อสอบสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์