คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35258

280฿

รหัสสินค้า: KP-35258 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35258 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                               
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                
*ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                
*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ                                                
*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                             
*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง                                              
*ระบบบำเหน็จบำนาญ                                                                                                 
*การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.