คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35241

280฿

รหัสสินค้า: KP-35241 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35241 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                         
*ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                         
*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                       
*การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                  
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               
*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง                                                                       
*งานด้านการสำรวจเบื้องต้น                                                                                           
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา