คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35180

270฿

รหัสสินค้า: KP-35180 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35180 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543
*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
*พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2541 155
*แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543
*การจัดทำระบบฐานข้อมูล
*การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
*การจัดเก็บข้อมูล
*รวมแนวข้อสอบ
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป