คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี 63 BC-35173

270฿

รหัสสินค้า: KP-35173 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี 63 BC-35173 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ
*แนวข้อสอบงานธุรการ