คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*ข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                              
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                            
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านแผนงบประมาณ                                                                                         
*แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.        
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.         
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.