คู่มือเตรียมสอบวิศวกร (คอมพิวเตอร์) ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร (คอมพิวเตอร์) ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                         
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                   
*พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                        
*พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562                                         
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                             
*การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล      
*ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)                                                  
*ระบบปฏิบัติการ (Operating system)                                                                                
*ระบบ Mobile Application ตามมาตรฐานสากลแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล                                                                                                      
*การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                            
*การบริหารจัดการโครงการ (Project management)                                                                
*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)              
*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                             
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์