คู่มือเตรียมสอบภาค ก.+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*
*ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ                                                                
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                        
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       
*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                                
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                         
*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 
*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                         
*
*ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553                                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562                                                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                   
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                               
*
*ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
*แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ                                               
*แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                           
*แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                      
*แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                
*แนวข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                                
*แนวข้อสอบ เรื่องการอ่านคำ                                                                                 
*แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         
*
*ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                               
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                      
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                       
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )