คู่มือสอบวิศวกร(ไฟฟ้าสื่อสาร) ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกร(ไฟฟ้าสื่อสาร) ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                         
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม                                                                       
*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       
*มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       
*การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     
*ระบบสื่อสารด้วยด้วยระบบเส้นใยนำแสง                                                                            
*ระบบไมโครเวฟ                                                                                                       
*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                        
*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                          
*ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                                       
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5.