คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง( ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      
*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                 
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                         
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค                                                                                      
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*แนวข้อสอบเครื่องกล                                                                                              
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ และการระวางแผนที่                             
*แนวข้อสอบงานสำรวจ                                                                                            
*รวมแนวข้อสอบงานโยธา                                                                                      
*แนวข้อสอบช่างก่อสร้าง                                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์