คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                         
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                           
*ข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558                                                         
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541             
*แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม