คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63 BB-141

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 63 BB-141 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526                                                      
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                               
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                   
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แบบทดสอบ Microsoft  Word                                                                                 
*แบบทดสอบ Microsoft  Excel                                                                                  
*แบบทดสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                          
*แบบทดสอบ Outlook Express                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์