คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  กรมชลประทาน ปี 63 BB-140

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  กรมชลประทาน ปี 63 BB-140 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                         
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ และการระวางแผนที่                             
*งานวงรอบ การวัดมุม ปรับแก้มุม การวัดระยะ และปรับแก้ระยะ                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                              
*งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  
*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                           
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad               
*การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ                                                                                  
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                               
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.                                                                                      
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint