คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 63 BB-138

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 63 BB-138 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                      
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                         
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                          
*นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร                                                                                   
*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    
*การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                               
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                              
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              
*แนวข้อสอบการอ่าน (Reading Comprehension)                                                                
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                       
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ และสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร                                             
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.