คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน   ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน   ปี 63 รูปเล่ม  : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560     
*กฏกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                
*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                               
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                     
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์