คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์) การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์) การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.